Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

IT Transformation & Strategic Alignment

CIO jsou pod stále rostoucím tlakem, aby rozvíjeli jim svěřené IT útvary jako součást konkurenční výhody v rámci celého obchodního systému organizace. Dnešní složité obchodní prostředí vyžaduje, aby IT útvary prokázaly flexibilitu a schopnost rychle se přizpůsobit požadavkům svých zákazníků, ve stále více konkurenčním interním i externím tržním prostředí. Důraz je přitom stále více kladen na dodržení zásad efektivního řízení, využití složitějších automatizovaných technických řešení a eliminaci rizik spojených s ochranou interních dat a informací. Naše zkušenosti ukazují, že je nezbytné přesunout svou pozornost od produktu zaměřeného na služby, na produkty zaměřené na podnikání jako celek a k tomu je zapotřebí přístup IT útvarů jako servisně orientovaných jednotek.

Zkušenosti společnosti Soluteam s.r.o. ukazují také, že neexistuje jednotný plán nebo přístup k transformaci IT. Ve skutečnosti má většina zákazníků rozdílný názor na to, co pro ně samotná IT transformace znamená a jakým způsobem ovlivňuje jejich obchodní úspěch. Potřeby a přání našich IT zákazníků jsou individuální a naším cílem je prostřednictvím IT trasformace pomoci našim zákazníkům plnit jejich konkrétní IT vize a obchodní očekávání.

Zkušenosti společnosti Soluteam s.r.o. s transformačními aktivitami pro naše klienty prokazují, že tyto změny vyžadují vyvážený programově založený přístup. Optimalizace a zavádění inovativních technologií - jakými jsou optimalizace SW na podporu řízení dodávky ICT služeb, konsolidace koncových zařízení, optimalizace datových center nebo virtualizace – je pouze jednou z částí celkové inovativní změny IT útvaru. Pro dosažení úspěšné transformace IT, při spolupráci s našimi klienty, posuzujeme také další kritické faktory úspěchu, jako jsou např. IT Governance, vnitrofiremní kultura, organizační uspořádání IT útvaru a jeho vazby na ostatní jednotky organizace.