Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Oblast ITSM konzultací je zaměřena na procesní řízení, které představuje příležitost pro průběžné zlepšování organizace a současně podporu zavádění změn, pro organizaci nezbytných. Jednotlivé části se vzájemně doplňují tak, aby byla poskytnuta dostatečně objektivní zhodnocení stávajícího stavu sledovaných oblastí, tvorba doporučení budoucího rozvoje s ohledem na zjištěný stav a podpora implementace jednotlivých změn systému řízení.
Podoba každé ICT služby vychází ze strategie (Service Strategy), která definuje důvody její existence, v dalším kroku služba prochází tvorbou návrhu (Service Design), ten je realizován a služba je nasazena do provozního prostředí (Service Transition) a na rutinní bázi provozována (Service Operation). Ve všech fázích výše uvedeného životního cyklu ICT služby pak dochází k jejímu neustálému zlepšování (Continual Service Improvement).
Klíčovým zaměřením služeb v oblasti ITSM konzultací je převod vrcholové strategie a business potřeb zákazníka do komplexní a konzistentní vize budoucího řešení a návrh způsobu, formy a jednotlivých implementačních činností souvisejících s návrhem řešení, vedoucích k naplnění vrcholových cílů organizace a její vize.

 

Další vybrané činnosti v oblasti ITSM konzultací: 

  • zhodnocení stavu procesního řízení, posouzení úrovně dodržování definovaných procesů a identifikace klíčových oblastí pro optimalizaci, vč. odpovídajícího organizačního uspořádání poskytovatele ICT služeb
  • analýza využití stávajícího technologického prostředí
  • identifikace rizik spojených s nízkou úrovní procesů a existencí zjištěných nedostatků
  • tvorba doporučení definovaných s využitím zásad nejlepších praktik pro oblasti procesních a technologických změn souvisejících s analyzovanou oblastí s primárním zaměřením na klíčové oblasti s nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníka
  • identifikace finančních úspor plynoucích z efektivního řízení rutinních aktivit, eliminace provozních prostojů a efektivnějšího využití dostupných zdrojů v dodávce ICT služeb
  • návrh a realizace doporučení ke zvýšení kvality poskytovaných ICT služeb, jejich požadované dostupnosti a následné spokojenosti koncových uživatelů a zákazníků.